Consulta en sala

Qualsevol persona pot consultar directament totes les obres de lliure accés que es troben a la sala general de lectura (llibres, revistes, premsa, etc.).

Per consultar obres que es troben als dipòsits i que no són de lliure accés, la persona usuària ha d’omplir un imprès de sol·licitud.

La consulta de determinats tipus de fons (llibres antics, fotografies, gravats, col·leccions especials i d’altres de similars) és restringida. Només poden fer-ho les persones investigadores que justifiquen la consulta amb una sol·licitud.